VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ ŠKOLY


Včasný príchod na hodiny Svojím včasným príchodom si zabezpečíte dostatočný komfort na prezliekanie, svoju prípravu na hodinu a nerušený priebeh hodiny. Zároveň tým prejavíte rešpekt lektorovi a ostatným účastníkom hodiny. Oblečenie a obuv Na burlesque hodiny je ideálne pohodlné a zvodné oblečenie. Obuv musí byť čistá a nesmie zanechávať čierne šmuhy na podlahe. Odporúčame tanečnú obuv alebo topánky na opätkoch s bledou podrážkou. Konverzácie počas hodiny Budeme sa tešiť, ak na hodiny prídete so svojimi priateľkami. Zároveň vás však prosíme, aby ste v záujme rešpektovania lektora a ostatných účastníkov obmedzili súkromnú konverzáciu na minimum. Informovanie o zdravotných problémoch Vo vlastnom záujme informujte pred hodinou lektora o svojich zdravotných problémoch, zraneniach a okolnostiach, ktoré by mohli poškodiť vaše zdravie pri tanci. Ostatné - Počas hodín dodržiavajte pitný režim. - V priestoroch tanečného štúdia sú klienti povinní dodržiavať pravidlá slušného správania sa, udržiavať poriadok a dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny lektorov tanečného štúdia. - Po ukončení hodiny je potrebné po sebe poupratovať tanečné potreby (stoličky, rekvizity...) - Tanečné štúdio neručí za veci odložené v šatni (peňažné čiastky, mobilné telefóny...). - Vstup do ostatných priestorov (okrem tanečnej sály, šatňe a WC) je klientom zakázaný.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 1. Všeobecné informácie Katarína Čunderlíková Plickova 12/B, 831 06 Bratislava IČO: 51083663, DIČ: 1121622381, (ďalej len “poskytovateľ”) vykonáva poradenské, konzultačné, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti na základe živnostenského oprávnenia vydaného OÚ BA, číslo živnostenského registra 110-260259. Tieto aktivity poskytovateľa spadajú podľa zákona o živnostenskom podnikaní do oblasti mimoškolskej vzdelávacej činnosti. 2. Prihlásenie sa do kurzu Zákazník sa prihlási do kurzu emailom na halloftease@gmail.com. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť e-mailom najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu. 3. Platba za kurz Ak sa zákazník rozhodne navštevovať tanečný kurz, je povinný uhradiť danú cenu kurzu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet poskytovateľa. V prípade väčšieho počtu záujemcov ako by sa dalo predpokladať majú prednosť tí, ktorí zaplatili skôr. Číslo účtu pre bankový prevod: SK3811000000002913907562, Tatra Banka – do poznámky: názov kurzu a Vaše meno a priezvisko. 4. Storno Stornovať kurz je možné najneskôr 3 dni pred jeho začatím. Stornovaním kurzu neskôr ako 3 dni pred začatím kurzu účtujeme storno poplatok vo výške 20 % z ceny kurzu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch: – zmena tanečnej sály, – zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch, – zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách. V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia hodiny bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom zákazníkov nižším ako 5 a ponúknuť zákazníkovi možnosť navštevovať niektorý iný kurz. V prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie zaplatenej sumy za kurz. Po dohode so zákazníkom bude táto suma vrátená na jeho účet do 7 pracovných dní. V prípade, že zákazník nie je schopný absolvovať celý kurz z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok na: – presun platby za neabsolvované hodiny do ďalšieho obdobia, – prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia. Ak zákazník požaduje presunutie platby za neabsolvované hodiny kurzu do ďalšieho obdobia alebo prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia musí o presun platby požiadať písomne (e-mailom). K žiadosti o presun platby je potrebné priložiť fotokópiu lekárskeho potvrdenia (v prípade presunutia kurzu na inú osobu aj potvrdené splnomocnenie). Žiadosť bude posúdená poskytovateľom a následne bude zákazník oboznámený emailom. Do ďalšieho obdobia sa po schválení žiadosti poskytovateľom presúva iba kredit v počte hodín, ktoré si zákazník pôvodne predplatil od dátumu doručenia žiadosti poskytovateľovi. Vo výnimočných prípadoch, kedy vyššie uvedené prípady kompenzácie zo strany poskytovateľa sú pre zákazníka absolútne nevyhovujúce a zákazník bude požadovať vrátenie platby za kurz (v prípade vážnych zdravotných problémov), bude jeho písomná žiadosť individuálne posúdená poskytovateľom. V prípade odsúhlasenia vrátenia platby, budú absolvované hodiny do doručenia žiadosti poskytovateľovi odrátané z celkovej sumy za kurz. Vrátenie celkovej platby po začatí kurzu nie je možné okrem vyššie uvedených výnimočných prípadov posudzovaných individuálne alebo v prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa. 5. Náhradné lekcie Na tanečných kurzoch je možné si nahradiť 1 vymeškanú hodinu na rovnakom kurze v iný deň ak súčasne taký kurz prebieha. Lekciu si možno ospravedlniť najneskôr 3 hodiny pred začiatkom lekcie e-mailom na halloftease@gmail.com. Neskoro ospravedlnené a neospravedlnené lekcie prepadajú. Možnosť nahradiť si lekciu v iný termín potvrdí tanečná škola e-mailom. 6. Sviatky a školské prázdniny V prípade sviatkov a školských prázdnin bude dohodnutý náhradný termín vynechanej tanečnej hodiny. 7. Dotazy Zákazník môže akékoľvek svoje dotazy a podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu halloftease@gmail.com. Na každý dotaz a podnet dostane zákazník odpoveď. 8. Ochrana osobných údajov Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018. Zákazník vyplnením súhlasu so spracovaním osobných údajov prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol, za účelom evidencie zákazníkov poskytovateľa a taktiež pre marketingové účely poskytovateľa. Obchodné podmienky sú platné od 14.11. 2019
PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Prijímame, zhromažďujeme a uchovávame akékoľvek informácie, ktoré zadávate na našich webových stránkach, alebo nám poskytnete akýmkoľvek iným spôsobom. Môžeme použiť softvérové nástroje na meranie a zhromažďovanie informácií o relácii, vrátane časov odozvy na stránke, dĺžky návštev na určitých stránkach, informácie o interakcii stránok a metód používaných pri prehliadaní stránok. Zhromažďujeme tiež osobné informácie, informácie o platbe, komentáre, spätnú väzbu, recenzie produktov a odporúčania. 2. Keď vykonávate transakciu na našich webových stránkach, ako súčasť procesu zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú použité len z uvedených dôvodov: Poskytovanie a prevádzkovanie služieb Dodržiavanie platných zákonov a predpisov. Možnosť oznamovať všeobecné alebo personalizované upozornenia týkajúce sa služieb a propagačných správ. ​​​ 4. Naša stránka je zaregistrovaná na platforme Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše dáta môžu byť uložené prostredníctvom úložiska dát, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com. Wix.com ukladá vaše údaje na zabezpečených serveroch firewall. Všetky brány priamych platieb ponúkané spoločnosťou Wix.com a používané našou spoločnosťou spĺňajú štandardy stanovené spoločnosťou PCI-DSS, ktoré spravuje Rada pre štandardy bezpečnosti PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s informáciami o kreditných kartách prostredníctvom nášho obchodu a poskytovateľov služieb. 5. Môžeme Vás kontaktovať, aby sme vás informovali o vyberaní poplatkov alebo dlžných peňazí, posúdenie názorov prostredníctvom prieskumov alebo dotazníkov, zasielanie aktuálnych informácií o našej spoločnosti alebo, ak to bude inak potrebné. Na tieto účely vás môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu, textových správ. 6. Ak nechcete, aby sme vaše údaje už spracovávali, kontaktujte nás na adrese halloftease@gmail.com. 7. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Zmeny a objasnenia nadobúdajú účinnosť ihneď po ich uverejnení na webových stránkach. Ak vykonáme podstatné zmeny v týchto pravidlách, upozorníme vás, že boli aktualizované, aby ste si boli vedomí, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame. 8. Ak chcete: opravu, zmenu a doplnenie alebo odstránenie akýchkoľvek osobných informácií, ktoré máme o vás, kontaktujte nás e-mailom na halloftease@gmail.com.